Saksliste Årsmøte Vålerenga Amerikansk Fotball

Vallhall, torsdag 13. februar 2020 kl. 19.30

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne sakslisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets balanse og resultatregnskap og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingenter for 2020:
  • Aktive spillere kr. 300
  • Spillere 13 år og yngre kr. 100
  • Ikke spillere kr. 100
  • Familiemedlemskap kr.750

Styret gis fullmakt til å fastsette treningsavgiftene

 1. Vedta idrettslagets budsjett.
 2. Foreta følgende valg til styret:
  • Kathrine Qvenild går av som styremedlem
  • Cathinka Sandsdalen går av som styremedlem
  • Siri Vik går av som styremedlem
  • Alexander Dybdahl går av som styremedlem
  • Pia Søndergaard velges som styremedlem
  • Lene Bjørgan velges som styremedlem
  • Maria Singian velges som styremedlem
  • Peter von Tangen-Jordan velges som styremedlem
 1. Andre valg:
  • Representant og vararepresentant til hovedstyret ved navns nevnelse.
  • Kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem.
  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  • Valgkomité bestående av leder, 2 medlemmer og et varamedlem.
  • Revisorer
 2. Utnevnelse av lagledere for:
  • U13
  • U15
  • U17
  • U19
  • Damer
  • Senior
 1. Vedtak om «Lov for Vålerenga Amerikansk Fotball»
 2. Eventuelt

Oslo 6, februar 2020

Vålerenga Amerikansk Fotball