Torsdag 3. mars 2022
Kl. 19.30 i Kantinen på Valhall

Saksliste Årsmøte Vålerenga Amerikansk Fotball

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne sakslisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets balanse og resultatregnskap og revisors beretning. 
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingenter for 2023:

                  a) Aktive spillere kr. 300
                  b) Spillere 13 år og yngre kr. 100
                  c) Ikke spillere kr. 100
                  d) Familiemedlemskap kr.750

Styret gis fullmakt til å fastsette treningsavgiftene

     12. Vedta idrettslagets budsjett.
     13. Foreta følgende valg til styret:

                   a) Pia Søndergaard går av som styremedlem og velges som leder
                   b) Tor Nordby går av som leder og velges som sportslig leder
                   c) Atle Haaland velges som styremedlem
                   d) Christian Sæterhagen velges som styremedlem
                   e) Catherine Segaute går av som styremedlem
                   f) Miguel Figueroa-Calix går av som sportslig leder

      14. Andre valg: 

                  a) Representant og vararepresentant til hovedstyret ved navns nevnelse.
                  b) Kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem.
                  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
                  d) Valgkomité bestående av leder, 2 medlemmer og et varamedlem.
                  e) Revisorer

      15. Utnevnelse av lagledere for:
                 a) U14 – Tone Morønningen
                 b) U17 – Lene Bjørgan
                 c) Damer – Tuva Sando
                 d) Senior – Marius Sigolsen

       16. Eventuelt

Oslo 3, mars 2022
Vålerenga Amerikansk Fotball